Mozzarella Part-Skim Shredded Cheese

Enjoy this low-moisture, part-skim shredded mozzarella on just about anything.