Wickedly Habanero Cheddar BLT Bites

– Makes 2 dozen bites –